​Klubbens vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted:

Foreningens navn er Viby IF Basketball, og har hjemsted i Århus Kommune.

§2. Foreningens formål:

Foreningens formål er at give medlemmerne mulighed for at dyrke basketball på sekunda og eliteplan i afdelingen samt de organisationer, den tilslutter. Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningsloven. Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

§3. Foreningens drift:

Foreningens drift finansieres ved kontingent fra medlemmerne, indtægtsgivende aktiviteter, fonde samt sponsorater. Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor lovens område.

§4. Medlemmer:

Aktive og passive medlemmer kan optages i foreningen. Et medlem betragtes som udmeldt, når der en pågældende ikke har betalt sit kontingent, senest 2 måneder efter, at der er rykket for det.

§5. Kontingent:

Kontingent for medlemmerne fastsættes af generalforsamlingen.

§6. Foreningens ledelse:

Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen.

§7. Generalforsamlingen:

Den ordinære generalforsamling holdes en gang om året i juni måned. Generalforsamlingen skal have mindst følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab
 4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt

  Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.

​​

Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 4 nævnte medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret. Stemmeret har kun de i § 4 nævnte medlemmer. Hvert medlem har en stemme. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal, med mindre​ andet er bestemt i vedtægterne. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Børn under 18 år har stemmeret på generalforsamlingen, men kan ikke deltage i bestyrelsen med stemmeret. Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen. Generalforsamlingen indkaldes på foreningens hjemmeside, opslag eller ved særskilt brev til de enkelte medlemmer med mindst tre ugers varsel. I indkaldelsen skal det fremgå, at indsendelse af forslag kan ske indtil to uger før generalforsamlingen. Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det eller mindst 10 medlemmer begærer det skriftligt med angivelse af de punkter, som ønskes behandlet. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel. Den foreslåede dagsorden vedlægges.

§ 8. Bestyrelsens sammensætning:

Bestyrelsen består af mindst 5 personer. De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen:

 1. Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler mm. til foreninger, eller kontrollerer udlejer af lokaler mm. til foreningen, samt
 2. Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger, eller andre virksomheder, der udlejeler lokaler mm. til foreningen, eller som kontrollerer udlejer af lokaler mm. til foreningen samt
 3. Ejere af lokaler mm., der udlejes til foreningen. De ovenstående habilitetsregler gælder ikke fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der er almennyttige og hvis hovedformål er at stille faciliteter til rådighed for børn og unge. Endvidere kan Byrådet fravige habilitetsreglerne, når lejemålet er af uvæsentligt omfang, og når Byrådet skønner, at en fravigelse ikke vil medføre, at uvedkommende interesser får mulighed for at påvirke beslutningsprocessen i den folkeoplysende forening.

§ 9. Bestyrelsens opgaver og virke:

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen er ansvarlig overfor Aarhus Byråd for anvendelse af det herfra modtagne tilskud, for anviste lokaler mv. og for regnskab og dokumentation for virksomheden. Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvor foreningens virksomhed i det forløbne år beskrives.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst en gang årligt. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt og når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmer er tilstede.

§ 10. Budget, ansøgning, regnskab og revision:

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på generalforsamlingen. Foreningens regnskabsår går fra 1. juni til 31. maj. Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav. Det særlige tilskudsregnskab skal indsendes til godkendelse i Aarhus Kommune sammen med ansøgningen om aktivitetsstøtte/lokaletilskud. Tilskudsregnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen og revisor. Aarhus Kommune foretager stikprøvekontrol.

§ 11. Tegningsret:

Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i foreningen eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i foreningen med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 12. Hæftelse:

Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven. For de forpligtigelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.

§ 13. Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer. Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Aarhus Kommunes Fritids- og Kulturforvaltning for at sikre, at de til stadighed opfylder lovens krav.

§ 14. Ophør:

Beslutning om foreningens ophør eller likvidation skal ske på samme måde som vedtægtsændringer. Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål inden for folkeoplysningslovens område.

8260 Viby J., maj 2013.

Viby Basket​ball

​​Viby IF Basketball   -    CVR: 32196926    -​    Skanderborgvej 224, 8260 Viby J  -   Kontakt os i dag